Avukatlık Bürosunda Ücret Karşılığı Birlikte Çalışan Avukatlar Yönergesi

Bir avukat yanında, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunda, Avukatlık Kanunu m.12/c gereğince, İş Kanunu hükümlerine göre çalışacak avukatların ve işveren avukatların uymaları gereken kuralları belirlemek üzere iş bu Yönerge hazırlanarak kabul edilmiştir. Taraflar, hazırlayacakları sözleşmelerde bu yönerge koşullarına uymakla yükümlüdürler.

1. TANIMLAR:
Bu Yönergede geçen;
İŞVEREN AVUKAT: Taraflar arasında imzalanacak sözleşme ile verilmesi kararlaştırılan hizmetten yararlanan ve hizmet karşılığında ücret ödeme yükümlülüğü başta olmak üzere ilgili mevzuattaki diğer yükümlülükleri üstlenmiş avukat, avukatlık ortaklığı veya avukatlık bürosunu ifade etmektedir.
İŞGÖREN AVUKAT: Bağımsız avukat niteliğini taşımakla birlikte, Avukatlık Kanunu 12/c maddesi çerçevesinde, İşveren Avukatla akdettiği sözleşme ile üstlendiği ve aşağıda tanımı yapılan işi yerine getiren avukatı ifade etmektedir.
İŞ : İşveren Avukatın, İşgören Avukat tarafından yerine getirilmesini istediği görevleri ifade eder. İşveren Avukat tarafından yerine getirilmesi istenilen iş; bu sözleşme ile belirlenen ilkeler, vekâlet akdi ile ilişkili hükümler, ilgili mevzuat ve Avukatlık Kanunu’nun 2. maddesi ile belirlenmiş amaçlar çerçevesinde yerine getirilir.
İŞYERİ : İşgören Avukatın çalıştığı, İşveren Avukata ait, Baroda kayıtlı büro ve eklentilerini ihtiva eder.
TARAFLAR : İşveren Avukat ve İşgören Avukat birlikte taraflar olarak adlandırılır.
TİP SÖZLEŞME : Çalışma süresine ve şekline göre bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanmış, Yönergenin eki niteliğindeki ve taraflarca birisi tercih edilerek imzalanacak sözleşmeyi ifade eder.

2. YÖNERGENİN AMAÇ VE KAPSAMI
İş bu Yönerge, mesleki faaliyetini Avukatlık Kanunu, İş Kanunu, Avukatlık Meslek İlke ve Kuralları, Türkiye Barolar Birliği Mevzuatı ile uluslararası mesleki düzenlemelere uygun olarak yürütmekte olan İşveren Avukat ile İşgörenAvukat’ın birlikte çalışmasının kapsam ve koşullarını saptamak üzere kabul edilmiş olup, uyulması taraflarca zorunlu kuralları belirlemek amacıyla yayınlanmıştır.

3. DENEME SÜRESİNİN DÜZENLENMESİ
Bu yönerge kapsamında imzalanacak sözleşmelerde deneme süresi bir aydır. Bir aylık deneme süresi uzatılamaz veya kısaltılamaz. Bu süre içerisinde taraflar sözleşmeyi cezai şart olmaksızın ve tazminatsız olarak feshedebilir. Deneme süresi içerisinde veyahut sonunda, feshin gerçekleşmesi durumunda İşveren Avukat tarafından İşgören Avukata çalışılan günler için ücret ve varsa diğer hakları yasal süresinde ödenir.

4. TARAFLAR ARASINDA YAPILACAK SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE ÇALIŞMA SEKLİ
Taraflar, bu Yönerge kapsamında yapacakları çalışma şekline ilişkin olarak, aşağıda belirtilen seçeneklerden birisini seçebilirler.

A) AVUKATLAR ARASI BELİRLİ SÜRELİ ÇALIŞMA Belirli süreli çalışma iki şekilde olabilir:
(1) Belirli süreli ve tam zamanlı çalışma
(2) Belirli süreli ve kısmi zamanlı çalışma

B) AVUKATLAR ARASI BELİRSİZ SÜRELİ ÇALIŞMA
Belirsiz süreli çalışma iki şekilde olabilir:
(1) Belirsiz süreli ve tam zamanlı çalışma
(2) Belirsiz süreli ve kısmi zamanlı çalışma
Seçilen çalışma türüne ilişkin koşul ve ayrıntılar tip sözleşmelerde gösterilir.

5. ÜCRET HAKKININ DÜZENLENMESİ
a) İşveren Avukat, İşgören Avukata, tarafların bağlı olduğu baro tarafından, tavsiye niteliğinde belirlenen ücretten az olmayan ücreti takip eden ayın ilk iş günü öder. Ücrete ait SGK primi, gelir, damga, muhtasar vb. vergiler ile diğer yasal kesintiler ve Baro aidatı İşveren Avukat tarafından ayrıca ilgili yerlere ödenir.
b) İşveren Avukat, işe başlama tarihinden en geç bir yıl sonra ve izleyen her yıl, İşgören Avukatın ücretinde TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TEFE/ÜFE ortalaması oranından az olmamak üzere, tarafların anlaşacağı belli bir oranda artış yapmakla yükümlüdür.
c) İşveren Avukat, İşgören Avukatın sigorta primlerini, sözleşmede kararlaştırılan gerçek ücret miktarı üzerinden ilgili yerlere yatırmakla yükümlüdür.
d) İşveren Avukat, İşgören Avukatın bizzat yürüttüğü davalar, icra takipleri ve proje vb işler sonucunda elde edilen ve her türlü vergisi ödendikten sonra kalan net ücretin %10 dan az olmayan belli bir yüzdesini prim olarak İşgören Avukata ödemekle yükümlüdür. Bu
ödeme, İşverenin vekalet ücretini tahsil ettiği ayı takip eden ay ödenecek olan aylık ücrete eklenerek ödenir. Birden çok İşgören Avukatın çalıştığı bürolarda prim ödemesi, avukatlar arasında eşit şekilde paylaştırılarak yapılabilir.
e) İşveren Avukat, İşgören Avukata yol ve yemek için ayrıca ödeme yapar. Günlük yemek ücreti miktarı, Gelir Vergisi Kanunu 23/8 maddesinde o yıl için belirlenen miktardan az olamaz.
f) CMK, adli yardım ve uzlaştırma görevi nedeniyle veya bilirkişilik yaparak kazanılan ücretler İşgörenAvukat’a aittir. Bu gibi işlerin vergi yükümlülükleri, ödeme sorumluluğu İşgören Avukata ait olmak üzere, İşveren Avukat tarafından yerine getirilir. Ancak, bu gibi
işlerin yapılması, İşveren Avukatın işlerinin aksatılmaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla üstlenilebilir.
g) Her nevi ücret ödemesi İşgören Avukatın banka hesabına yapılır.

6. İZİN HAKKININ DÜZENLENMESİ
a) İşgören Avukat, çalışma dönemi süresince, her takvim yılı için, yılsonundan itibaren asgari 21 takvim günü ücretli izin kullanır. Bu süre İş Kanununda belirlenen sürelerden az olamaz. Bu iznin en az 11 günü Adli Tatil içerisinde kullandırılır.
b) İşveren Avukat, İşgören Avukatın talebi halinde kendisine topluca veya farklı günlerde kullanabilecek şekilde bir yıl içinde en az 10 takvim günü ücretsiz izin vermeyi kabul eder.
c) İşveren Avukat, İşgören Avukatı onun talebi dışında ücretsiz izne çıkaramaz.
d) İşgören Avukat, İş Kanununda tanınan mazeret izinlerini yukarıda belirtilen ücretsiz izin sürelerinin dışında ayrıca kullanabilir.
e) İşgören Kadın Avukat, İş Kanunundan doğan haklarını kullanabilir. İşgören Hamile Kadın Avukatın talep etmesi halinde İşveren Avukat en az 30 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
f) İşveren Avukat, İşgören Erkek Avukata eşinin doğum yapması halinde, İş Kanununda doğum yapan kadın işçinin eşi için tanınmış olan sürelerde ücretli izin ve İşgören Erkek Avukatın talep etmesi halinde en az 20 gün ücretsiz izin vermekle yükümlüdür.
g) İşveren Avukat, İşgören Avukatın evlenmesi halinde İşgören Avukata 5 gün ücretli izin vermekle yükümlüdür.

7. ÇALIŞMA SÜRESİ VE FAZLA ÇALIŞMA KONUSUNUN DÜZENLENMESİ
a) İşgören Avukatın haftalık çalışma süresi 45 saati aşamaz. Söz konusu çalışma süresinin haftanın çalışılan günlerine dağılımı, aksi kararlaştırılmamış ise eşit olarak yapılır. Hiçbir halde bir günlük çalışma süresi 11 saati aşamaz. Ara dinlenmeler işi aksatmayacak şekilde
ve işin gereklerine göre, İşgören Avukat tarafından günde bir saat ile sınırlı olmak koşuluyla, istenildiği zaman kullanılabilir.
b) Adliyelerde ve iş için yolda geçen süreler, büro dışı iş görüşmeleri, elektronik ortamda yapılan görüşme ve yazışmalar, çocuk emziren İşgören Avukatın İş Kanunu uyarınca çocuklarına süt vermeleri için belirtilen süreler, çalışma süresinden sayılır.
c) Büro dışında ve/veya çalışma saatleri dışında yapılan haciz, keşif vb. işler için harcanan süreler ile İşgören Avukat ile İşveren Avukat arasında ya da İşgören Avukat ile müvekkiller arasındaki mevcut işin gerektirdiği sınırları aşan mahiyetteki iş görüşmeleri (telefon vb. görüşmeler dahil) fazla çalışma kapsamındadır.
d) Kural olarak Pazar günleri, Ulusal Bayram ve genel tatil günlerinde çalışılmaz. Ancak İşveren Avukat, İşgören Avukattan acil ve zorunlu hallerde, meslek ilke ve kuralları çerçevesinde kalmak kaydıyla bu günlerde de çalışmasını talep edebilir. Bu tür çalışmalar mesleki zorunluluğunun gerektirdiği süreyi, herhalde bir çalışma gününü aşamaz. Bu tür çalışmalarda gönüllülük esastır. Bu tür çalışmaların karşılığı günlük ücretin 2 katı olarak İşgören Avukata ödenir.
e) Fazla çalışma, bir yıl içinde 270 saati aşmamak koşuluyla yapılabilir.
f) İşveren Avukat, çalışma süresinin haftalık 45 saati aşması durumunda, İşgören Avukatın her bir saat fazla çalışması için, günlük ücretin saat başına düşen miktarın %50 oranında arttırılmış halini İşgören Avukata öder.
g) İşyerine giriş ve çıkışlarda ilke olarak denetim uygulanmaz. İşyerine giriş ve çıkışlarda denetim uygulanıyor ise, girişte uygulanan denetim usulü, işten çıkışta da aynen uygulanır. Aksi takdirde, çalışma saatlerinin belirlenmesinde İşgören Avukatın beyanı esas
alınır. Avukatlık onura aykırı olacak şekilde denetim uygulanamaz.

8. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
A) İŞVEREN AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. İşveren Avukat, İşgören Avukata imzalanacak sözleşme kapsamındaki görevini yürütebilmesi için gerekli iş ortamını hazırlar, talep ettiği işleri yapabilmesi için her türlü bilgi ve belgeyi, araç-gereci, çalışma ve iletişim ortamını süresi içinde sağlar.
2. İşveren Avukat ve İşgören Avukat, sözleşme konusu işlerin yapılmasını Avukatlık Kanununun 2nci maddesinde belirtilen amaç doğrultusunda yürütürler ve avukatlığın bağımsızlığını koruyacak şekilde davranırlar.
3. İşveren Avukat, işyerinde başka Avukatların da olması halinde, Avukatlar arasında bir hiyerarşinin olmamasını sağlar. Ancak, İşgören Avukat diğer meslektaşlarına, özellikle kendisinden kıdemli avukatlara saygı göstermek ve işyeri kurallarına uymak zorundadır.
4. Aksi kararlaştırılmadıkça, İşveren Avukat, kendi işlerinin aksamaması ve gerektiği gibi yapılması koşuluyla İşgören Avukatın kendi adına dava üstlenmesini kabul edebilir. Bu durumda tahsil edilecek ücretin nasıl paylaştırılacağı ve iş ilişkilerinin nasıl yürütüleceği taraflarca imzalanacak İş Sözleşmesinde kararlaştırılır.
5. İşveren Avukat, kıdemi bir yılın altında olan İşgören Avukatın iş sözleşmesini haklı nedenler dışında fesh ettiği taktirde, İşgören Avukatın son ay aldığı ücret kadar bir miktarı tazminat olarak öder.
6. İşveren Avukat, İşgören Avukatın faaliyetlerini de kapsayacak şekilde, gerekli nitelikte Avukatlık Mesleki Sorumluluk Sigortası yaptırır.
7. İşveren Avukat, işyerindeki işleri aksatmayacak şekilde, İşgören Avukata mesleki gelişimi için gerekli olan seminer ve eğitimlere, makul süreyi aşmayacak şekilde katılma izni verir. İşgören Avukatın mesleki eğitim ve seminerler için ayırdığı süreler çalışma süresinden sayılır.
8. İşveren Avukat, yapılan iş ile ilgili her türlü masrafı (yol, yemek, konaklama ve işlem masraflarının tamamını) karşılamakla yükümlüdür. Yapılacak masraflar için uygun miktarda avans peşin ödenir. İşgören Avukat, masraf avansını peşin olarak almadığı bir işi yapmak zorunda değildir.

9. İşveren Avukat, İşgören Avukata, iş kapsamında kullanılmak üzere bir GSM hattı tahsis etmek ve bu cep telefonunun faturalarını ödemekle ya da İşgören Avukatın işle ilgili iletişim giderlerini (internet dahil) karşılamakla yükümlüdür. İşgören Avukat, kendisine tahsis edilen GSM hattını sadece İşveren Avukatla ve iş ile ilişkili olarak kullanmakla yükümlüdür.

10. Taraflar arasında imzalanacak sözleşmeden doğan damga vergisi İşveren Avukat tarafından ödenir.
B)İŞGÖREN AVUKATIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
1. İşgören Avukat, mesleki faaliyetlerini İşveren Avukat tarafından verilen iş temelinde gerçekleştirir. İşveren Avukat, İşgören Avukattan görevini bir başka Avukata devretmesini isteyebilir. İşveren Avukat, İşgören Avukata tevdi ettiği işler hakkında her zaman bilgi talep edebilir.
2. İşgören Avukat, İşveren Avukat tarafından kendisine tevdi edilen tüm dosya ve işler üzerinde; İşveren Avukat ile birlikte, müvekkilin talepleriyle bağlı olarak, savunma, hukuki temellendirme, nitelendirme yapma ve yapılacak iş ve işlemleri belirlemede söz sahibidir. Görüş ayrılığı durumunda, İşgören Avukat, İşveren Avukatın yazılı talimatına göre hareket eder. İşgören Avukat, hayatın olağan akışı dikkate alınarak, kendisinden mevcut işin yürütülmesinin beklenemeyeceği durumlarda işi reddetme hakkına sahiptir.
3. İşgören Avukat, tek başına veya diğer çalışanlarla birlikte oluşturduğu, katkısının bulunduğu eser niteliği taşıyan çeviriler, dilekçeler gibi belgeler üzerindeki telif haklarına İşveren Avukat ile ortaklaşa maliktir.
4. İşgören Avukat; imzaladığı iş sözleşmesi sona erdikten sonra, en az bir yıl süre ile İşveren Avukatın tüm müvekkillerine karşı, üçüncü kişilere doğrudan veya dolaylı olarak herhangi bir hizmet veremez, üçüncü şahıslarla vekalet ilişkisi kuramaz, İşveren Avukatın müvekkillerinin vekaletini alamaz, onlara herhangi bir hizmet sunamaz. İşgören Avukat, iş sözleşmenin sona ermesinden sonra sadece İşveren Avukatın vekâlet ilişkisinin sona erdiği müvekkillerinin vekillik görevini üstlenebilir. Ancak onlara karşı herhangi bir görev veya hizmet üstlenemez.
5. İşgören Avukat, kendisine tevdi edilen veya avukatlık görevi nedeniyle öğrendiği Avukatlık Kanununun 36. maddesinde belirtilen meslek sırrı kapsamındaki hususları gerek sözleşme süresince, gerekse sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamaz.
6. İşgören Avukatın, iş sırasında işyeriyle ilgili öğrendiği alenileşmemiş her türlü bilgi gizli bilgidir. İşgören Avukata ait her türlü şahsi bilgi de gizli bilgi olup, taraflar gizli bilgiyi sözleşme süresince ve sözleşme sona erdikten sonra süresiz olarak açıklayamazlar ve olumsuz beyanlarda bulunamazlar.
7. İşveren Avukatın tevdi ettiği iş, kanunen yasaklanmış ve suç unsuru taşıyan bir içeriğe sahip ise, İşgören Avukat işi yapmaktan kaçınma hakkına sahiptir. İşveren Avukat bu sebeple iş sözleşmesini sonlandıramaz.
8. İşgören Avukat, İşveren Avukatın sözleşme kapsamındaki işlerini yapmak için zamanını, dikkat ve becerisini en iyi şekilde kullanır.
9. ÖZEL HÜKÜMLER
a) İşgören Avukata, işyerinde, kendine ait bir masa, sandalye, bilgisayar ve işini yapabilmesi için gerekli teknik donanım ile sağlıklı bir çalışma ortamı İşveren Avukat tarafından sağlanır.
b) İşgören Avukat, yapılacak işlerin gereği olarak, seyahat etmeyi kabul eder. Yurtdışına yapılacak seyahatlerde İşgörenAvukatın kabulü aranır. İş gereği yapılacak tüm seyahat ve konaklama masrafları ile iş için yapılacak giderler İşveren Avukat tarafından önceden karşılanır.
c) Hastalık, gebelik, doğum, askerlik, iş sağlığı ve güvenliği, analık halinde çalışma ve süt izni ve bu sözleşmede düzenlenmeyen hallerde İş Kanunu›nun ilgili hükümleri uygulanır.
d) Yukarıda 4. maddede öngörülen seçeneklerin belirlenmesi sırasında, bu yönergenin belirtilen seçeneğe uyumsuz hükümlerinde taraflar gerekli değişiklikleri yapabilirler. Sözleşmeye temel hükümlere aykırı olmamak üzere ek hükümler koyabilirler.
e) Taraflar yılsonu itibariyle mali konular ve ücret ödemeleri bakımından ibralaşırlar. İbralaşma yapılmamış ise ispat yükümlülüğü İşveren avukattadır.
10. SÖZLEŞMENİN FESHİ
a) Taraflar, aralarındaki iş ilişkisini düzenlerken, yapacakları sözleşmenin feshine ilişkin hükümler koyabilirler.
b) Tarafların sözleşmede belirtilen süre dolmadan önce sözleşmeyi feshetmesi halinde İş Kanununun ilgili hükümleri uygulanır.

11. SON HÜKÜMLER
a) Bu Yönergede açık bir hüküm bulunmayan hallerde Avukatlık Kanunu, Avukatlık Meslek Kuralları, İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
b) İş sözleşmesi hükümleri ile ilgili kanunlar arasında bir çelişkinin ortaya çıkması halinde İşgören Avukat lehine olan kanun hükümleri uygulanır ve sözleşme İşgören Avukat lehine yorumlanır.
c) İşveren Avukat ve İşgören Avukat, adreslerindeki değişikliği diğer tarafa en geç 7 gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. d) İş sözleşmeleri üç suret olarak hazırlanır. Sözleşmenin bir nüshası İşgören Avukata, bir nüshası İşveren Avukata, bir nüshası da tarafların bağlı bulunduğu Baroya sunulur. Sözleşmeler arasında çelişki bulunması halinde Baroya sunulan nüsha geçerli olarak kabul edilir. Bu sözleşmeler Baroda özel bir dosyada gizlilik kurallarına uygun şekilde saklanır.
e) Taraflar, hukukun genel ilkesi olan ahde vefa ilkesi gereğince imzaladıkları sözleşme hükümlerine bağlı kalacaklarını kabul ederler. Taraflar; bağlı bulundukları Baronun yetkili organlarınca, imzaladıkları iş sözleşmesine aykırılıktan doğan şikayetlerin, sözleşme Baroya sunulmuş olsun veya olmasın, inceleneceğini ve gerekli kararların alınabileceğini ve sözleşmeden kaynaklı uyuşmazlıkların çözüm merciinin Avukatlık Yasasının 95/5. Maddesi gereğince Baro Yönetim Kurulları olduğunu kabul ederler. Taraflar arasında bir sözleşme imzalanmamış olsa dahi, İşveren ve İşgören Avukat arasında çıkabilecek anlaşmazlıklarda ilgisi oranında işbu Yönerge hükümleri Baro organlarınca dikkate alınır.
f) Bu Yönerge hükümlerine göre hazırlanacak tip sözleşmelere ekleme yapılabilir. Ancak yapılacak eklemeler bu Yönergeye ve yasal mevzuata aykırı olamaz.
g) Tarafların imzaladıkları sözleşmeye açıkça aykırı davranmaları hali, Türkiye Barolar Birliği Meslek Kurallarına da aykırı davranış olarak değerlendirilir. İş bu yönerge 09 Eylül 2013 Tarihinde TBB Yönetim Kurulu tarafından kabul edilerek 01
Ekim 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir.

Adalet sivil toplumu ayakta tutan temel politikadır.

Edmund Burke